Skjalastjóri á aðalskrifstofu Sýslumanns Norðurlands vestra - Blönduós

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra óskar eftir að ráða skjalastjóra í 100% stöðu á aðalskrifstofu embættisins á Blönduósi. 

Þar sem um er að ræða nýtt starf við embættið verður tímabundið ráðið til eins árs en með möguleika á framlengingu að teknu tilliti til mótunar og árangurs af starfinu. 

Skjalastjóri leiðir áframhaldandi þróun og hefur umsjón með skjalavörslu embættisins. Í boði er áhugavert starf sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 

 >Ábyrgð og umsjón með gerð skjalavistunaráætlunar, þróun skjalastefnu og verklags við skjalastjórnun 
 >Umsjón með móttöku erinda og skjölun 
 >Umsjón með frágangi skjalasafns og eftirfylgni með skjalaskráningu 
 >Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn 
 >Skipulagning og framkvæmd fræðslu um skjalamál 
 >Þátttaka í þróun rafrænna skila til Þjóðskjalasafns 
 >Almenn skrifstofustörf og þjónusta við stjórnendur og starfsmenn embættisins 
 

 

Hæfniskröfur

 

> Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. í bókasafns- og upplýsingafræði, eða góð þekking og reynsla af skjalastjórnun er skilyrði

>Góð almenn tölvukunnátta 
> Reynsla af One Systems skjalavörslukerfinu kostur 
> Góð samskipta- og stamstarfshæfni, jákvætt viðmót og rík þjónustulund 
> Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi 
> Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti 
> Almenn ökuréttindi 
 

 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Stéttarfélag bókasafns og upplýsingafræðinga hafa gert.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra er framsækin stjórnsýslu- og þjónustustofnun sem fer með framkvæmdavald ríkisins innan umdæmis síns auk þess að sinna viðamiklum sérverkefnum á landsvísu; rekstri innheimtumiðstöðvar og framkvæmd laga um sjóði og sjálfseignastofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið, ásamt upplýsingum um meðmælendur, eftir atvikum prófskírteini, auk annarra atriða sem máli kunna að skipta. Þar sem verkefni embættisins tengjast náið störfum lögreglu er gert ráð fyrir að umsækjendur veiti embættinu, með skýrum hætti í kynningarbréfi sínu, heimild til uppflettingar í málaskrákerfi lögreglu, LÖKE. 

Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 17.05.2021

Nánari upplýsingar veitir

Birna Ágústsdóttir - birna@syslumenn.is - 458 2500
Erna Björg Jónmundsdóttir - ernabj@syslumenn.is - 458 2500

Nánari upplýsingar um embættið

Smelltu hér til að sækja um starfið