Laus störf: Sérfræðingur á sviði brunavarna, Sérfræðingur á sviði slökkvistarfs og Forvarnarfulltrúi hjá HMS á Sauðárkróki

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun leitar að öflugum sérfræðingum til að taka þátt í uppbyggingu á nýju sviði eldvarna hjá stofnuninni sem staðsett verður á Sauðárkróki. Hlutverk sviðsins er að sinna lögbundnu eftirliti og samræmingarhlutverki á sviði eldvarna. Sviðið hefur eftirlit með slökkvistarfi á Íslandi, samþykkir brunavarnaáætlanir sveitarfélaga, annast rannsóknir, fræðslu og forvarnir á sviði eldvarna og annast löggildingu slökkviliðsmanna. Eldvarnasvið ber jafnframt ábyrgð á starfrækslu Brunamálaskólans.

Sérfræðingur á sviði brunavarna

Helstu verkefni:

• Skipulagning og samræming eftirlits með öryggisþáttum bygginga á sviði eldvarna
• Umsjón með brunavarnaáætlunum sveitarfélaga
• Gerð leiðbeininga og fræðsluefnis fyrir fagaðila
• Ráðgjöf til stjórnvalda og hagsmunaaðila um eldvarnir
• Úrvinnsla tölfræðiupplýsinga
• Aðkoma að rannsóknum í kjölfar eldsvoða

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi eða umtalsverð reynsla af brunahönnun og brunavörnum
• Áhugi og þekking á málum sem snúa að brunavörnum
• Forystuhæfileikar og drifkraftur
• Frumkvæði og ríkir skipulagshæfileikar
• Sjálfstæði og framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

 

Sérfræðingur á sviði slökkvistarfs

Helstu verkefni: 

• Skipulagning á eftirliti með starfi slökkviliða og gerð leiðbeininga
• Umsjón með úttektum á slökkviliðum og búnaði slökkviliða og eftirfylgni
• Skipulagning og umsjón með öllu námi innan Brunamálaskólans
• Mat á fræðsluþörfum slökkviliðsmanna og námsmat
• Löggilding slökkviliðsmanna og starfsleyfi
• Samskipti við hagsmunaaðila og svörun fyrirspurna

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla af slökkvistarfi eða þekking á starfsemi slökkviliða
• Frumkvæði og ríkir skipulagshæfileikar
• Sjálfstæði og framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Reynsla af skipulagningu fræðslustarfs er kostur
• Reynsla af gæðaeftirliti og úttektum er kostur
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Forvarnarfulltrúi 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi eða reynsla af sambærilegu starfi
• Frumkvæði og ríkir skipulagshæfileikar
• Reynsla af gerð og útgáfu kynningarefnis er kostur
• Þekking á stafrænum miðlum og samskiptaleiðum er kostur
• Reynsla af skipulagningu fræðslu og kynningum er kostur
• Sjálfstæði og framúrskarandi hæfni í samskiptum er skilyrði
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði

Helstu verkefni:

• Skipulagning og umsjón forvarnarstarfs á sviði eldvarna
• Umsjón með gerð og útgáfu kynningarefnis og leiðbeininga
• Umsjón með kynningum, námskeiðum og forvarnarfræðslu
• Samstarf við hagsmunaaðila á sviði forvarnarstarfs um eldvarnir
• Þátttaka í verkefnum eldvarnasviðs

Um framtíðarstörf er að ræða og fullt starf. Áætlað er að ráða í u.þ.b. 5-7 stöðugildi sérfræðinga. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem í stuttu máli er gerð grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.
Í ráðningarferlinu verður óskað eftir að umsækjendur skili sakavottorði. Hafi umsækjandi verið fundinn sekur um refsiverða háttsemi getur það orðið til þess að viðkomandi telst ekki hæfur til að gegna starfinu.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar:
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)
Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)

Umsóknarfrestur er til og með 30. júlí 2020
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is