Staða yfirlögregluþjóns við embætti lögreglustjórans á Norðurlandi vestra

Við embætti lögreglustjórans á Norðurlandi vestra er laus til umsóknar tímabundin staða yfirlögregluþjóns. Staðan er auglýst til eins árs með möguleika á framlengingu í eitt átt. Reiknað er með að sett verði í stöðuna í fyrsta sinn frá og með 1. janúar 2022. 

Helstu upplýsingar um vinnustaðinn

Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra er ríkisstofnun sem heyrir undir dómsmálaráðuneytið. Stofnunin er eitt níu lögregluumdæma landsins sem ákveðin eru í lögreglulögum nr. 90/1996 og reglugerð um umdæmi lögreglustjóra nr. 1150/2014. Hjá embættinu starfa nú liðlega 20 starfsmenn, þar af 16 lögreglumenn. Lögð er m.a. áhersla á opin og jákvæð samskipti, gagnsæi, frumkvæði, vönduð vinnubrögð, framúrskarandi þjónustu, vilja til samvinnu og samstarfs og starfsþróun.   

Í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi vestra eru sjö sveitarfélög. Aðalstöð lögreglustjóra er á Sauðárkróki. Einnig eru lögreglustöðvar á Blönduósi og Hvammstanga. Starfstöð yfirlögregluþjóns embættisins er á Sauðárkróki.         

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 

Samkvæmt 5. gr. reglugerðar um starfsstig innan lögreglunnar nr. 1051/2006 er verksvið og ábyrgð yfirlögregluþjóns eftirfarandi:

 • Dagleg stjórn lögregluliðs eða hluta þess í umboði lögreglustjóra.
 • Þátttaka í áætlanagerð, skipulagningu og markmiðssetningu embættisins.
 • Eftirlit með því að reglum og fyrirmælum sé framfylgt og að fjárhagslegur rekstur lögregluliðs, deilda eða eininga sé innan fjárheimilda.
 • Eftirlit með því að vinna lögreglumanna uppfylli að öllu leyti kröfur um fagleg vinnubrögð.
 • Eftirlit með því að þeir sem undir hann heyra færi skráningu mála og atburði sem tilkynntir eru í skráningarkerfi lögreglu samkvæmt reglum og fyrirmælum.
 • Stjórn og ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin og krefjast sérstakrar þekkingar, þjálfunar eða menntunar, þar með talin rannsókn mála og aðstoð við saksókn.

Um verkefni og ábyrgð sem starfsstiginu fylgir fer einnig samkvæmt lögreglulögum nr. 90/1996, öðrum ákvæðum reglugerðar um starfsstig innan lögreglunnar nr. 1051/2006 og nánari fyrirmælum lögreglustjóra.

 

Hæfniskröfur

 

Leitað er eftir einstaklingi með eftirfarandi menntun, reynslu og hæfni

Menntun

 • Hafa lokið próf frá Lögregluskóla ríkisins eða diplómanámi í lögreglufræðum sem jafngildir a.m.k. 120 stöðluðum námseiningum, þ.m.t. starfsnámi á vegum lögreglunnar.
 • Auk lögreglumenntunar er viðbótarmenntun á háskólastigi og/eða stjórnunarnám kostur.

Reynsla

 • Hafa starfað sem lögreglumaður í að minnsta kosti fimm ár eftir að hafa lokið prófi frá Lögregluskóla ríkisins eða diplómaprófi í lögreglufræðum.
 • Almenn og yfirgripsmikil þekking á störfum lögreglu er skilyrði.

Persónulegir eiginleikar/hæfni

 • Haldgóð reynsla af stjórnun innan lögreglu.
 • Færni í að vinna sjálfstætt og leiða verkefni.
 • Frumkvæði og færni í að tileinka sér nýjungar.
 • Þekkingu á fjármálum og talnalæsi.
 • Skipulagsfærni og nákvæmni í vinnubrögðum.
 • Samskiptafærni og vilji til þess að vinna með fólki, bæði innan og utan lögreglu.
 • Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku, þ.á m. að koma fram á opinberum vettvangi fyrir hönd embættisins.
 • Góð tölvukunnátta og færni og vilji til þess að starfa í auknum mæli í stafrænu umhverfi.

 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Landssamband lögreglumanna hafa gert.

Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan lögreglu og jafnréttisáætlunar lögreglunnar eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um.

Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá, afrit af prófskírteinum og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist til að sinna starfinu í samræmi við þær hæfniskröfur sem fram koma í auglýsingu. 

Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur verða ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vakin er athygli á því að samkvæmt 28. gr. a. lögreglulaga nr. 90/1996 má engan skipa, setja eða ráða til starfa hjá lögreglu sem hefur hlotið fangelsisdóm fyrir refsiverðan verknað sem framinn var eftir að hann varð fullra 18 ára eða sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem starfsmenn lögreglu verða almennt að njóta. Til þess að staðreyna þetta er lögreglu heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá og málaskrám lögreglu.

 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 05.11.2021

Nánari upplýsingar veitir

Birgir Jónasson - bj01@logreglan.is - 4440700

Smelltu hér til að sækja um starfið